RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

PRZETWARZANIA DANYCH OSBOWYCH

TOBILITY sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 47 lok. 10,  02-672 Warszawa, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, że:

  • TOBILITY sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, a jeżeli dotyczy – Twoja funkcja w organizacji lub innej jednostce, jaką reprezentujesz/ewentualnie posiadane przez ciebie umocowanie do działania w imieniu oraz na rzecz ww. organizacji/jednostki, adres e-mail, nr telefonu, adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/lokalu, województwo, powiat, gmina), PESEL, NIP, informacje o stanie rodzinnym, w tym: stan cywilny, informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów pochodzące z przypisanych Ci identyfikatorów w postaci: adresu IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem, nazwy oraz identyfikatora sprzętowego komputera, systemu operacyjnego (wersja, język, etc.), którym się posługujesz, a także generowane przez Twoje urządzenia w formie plików cookies.

  • dane są przetwarzane, aby (cel): korzystać z naszej strony Internetowej i jej funkcjonalności, zawrzeć i wykonać umowę, której jesteś stroną, wykryć nadużycia związane z nieuprawnionym użyciem naszego serwisu Internetowego lub jego funkcjonalności oraz w dostępie do nich (próby włamania, ataki DoS), umożliwić Ci kontakt z nami jako administratorem danych, przesłać Tobie ofertę marketingową i informację handlową.

  • Pani/Pana dane podane w celu korzystania z naszej strony Internetowej i jej funkcjonalności przetwarzamy na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 punkt a) RODO tj. Twojej zgody wyrażonej przed przystąpieniem do przetwarzania danych; dane podane do umowy, której jesteś stroną, i jej wykonania przetwarzamy na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 punkt b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy); dane osobowe podane dla potrzeb kontaktu z nami jako administratorem o przetwarzamy na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 punkt a) RODO tj. Twojej zgody wyrażonej przed przystąpieniem do przetwarzania danych; informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów pochodzące z przypisanych Ci identyfikatorów w postaci: adresu IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem, nazwy oraz identyfikatora sprzętowego komputera, systemu operacyjnego (wersja, język, etc.), którym się posługujesz, a także generowane przez Twoje urządzenia w formie plików cookies przetwarzamy na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 punkt f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych; wszystkie Twoje dane, które posiadamy jako administrator danych przetwarzamy również w celach marketingowych z powołaniem na tzw. uzasadniony interes administratora danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a) RODO tj. Twojej zgody wyrażonej przed przystąpieniem do przetwarzania danych.

  • o ile będzie to niezbędne do prawidłowego świadczenia pomocy, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione odpowiednio do podwykonawców realizujących zadania w ramach współpracy z administratorem oraz świadczących na jego rzecz usługi;

  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych. Informujemy jednak, że podanie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, a jeżeli dotyczy – również firma pod jaką osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą, adres e-mail, adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania, województwo, powiat, gmina), PESEL, NIP, informacje o stanie rodzinnym, w tym: stan cywilny, jest wymogiem wykonania umowy, której jesteś stroną, lub podjęcia działania na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy;

  • dane osobowe będą przechowywane alternatywnie przez okres 6 lat, a wypadku zawarcia umowy i jej wykonania - w tym marketingowego korzystania z podanych danych - przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych lub obowiązywania danej umowy. Identyfikatory informatyczne przechowujemy bezterminowo, a w wypadku skorzystania przez Ciebie z uprawnień opisanych w art. 16-18 oraz 20–21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (m.in. prawo do bycia zapomnianym) - nie dłużej niż 10 lat.;

  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  • zgodnie z przepisami u administratora nie jest wymagane wyznaczenie Inspektora ochrony danych, w związku z czym nie został on wyznaczony;

  • W razie potrzeby kontaktu, jest to możliwe za pośrednictwem adresu e-mail: tobility@tobility.pl, telefonicznie pod numerem +48 883-603-604, korespondencyjnie na adres: ul. Domaniewska 47 lok. 10, 02-672 Warszawa.

 

Restauracja Sztormowa
Bursztynowe Resort & SPA Bursztynowe Resort & SPA